หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.สามหมอวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายโกศล ผัดวัง
ตำหแน่ง : รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายประเชิญ นุชกระแส
ตำหแน่ง : ช่างไม้ ๓
กลุ่ม : ช่างครุภัณฑ์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวปวริศา เลี่ยมพุด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางนันทวรรณ เอื้อการ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,387,632 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,692 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,473,549 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,439,040 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,388,588 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,250,988 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,174,646 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,157,690 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,065,127 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,028,350 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 998,366 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 959,486 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 958,588 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 892,315 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การแข่งขันติดตายางพาราระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติของเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.1-3
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.1 - 3
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.4 - 6
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.4 - 6
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้น ม.4 - 6
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมการฟัง ระดับชั้น ม.4 - 6
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือระดับชั้น ม.4 - 6
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้น ม.6 จากงานแนะแนว
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมคัดลายมือระดับชั้น ม.4 - 6
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
ประกาศการลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าอาหาร ปีการศึกษาที่ 2/ 2556
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 04 ต.ค. 56
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม,1 – 3
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ระดับชั้น ม,1 – 3
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงระดับชั้น ม.4 – 6
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
ประกาศการสอบประเมินภาคเรียนที่ 1/2556
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 04 ต.ค. 56
การจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงระดับชั้น ม,1 - 3
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนานม. 1 ระดับชั้น ม.1 - 3
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำระดับชั้น ม,4 - 6
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
ขอขอบคุณ บริษัทโซนี่ ซัพพลาย เชน โซลูชั่น (ประเทศไทย)จำกัด
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา | 04 ต.ค. 56
การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำระดับชั้น ม,1 - 3
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
สรุปรายกาแข่งขันมัธยมปริทรรศน์ โรงเรียนสตรีพังงา ที่ได้เข้ารอบเป็นตัวแทนจังหวัดพังงา
โรงเรียนสตรีพังงา | 04 ต.ค. 56
คำย่อในการเขียน(อังกฤษ)
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 04 ต.ค. 56
คำ(อังกฤษ)ที่ออกเสียงคล้ายกัน
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 04 ต.ค. 56
เคล็ดลับการเขียนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 04 ต.ค. 56
ศัพท์อาชีพต่างๆ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 04 ต.ค. 56
ไตรยางค์
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 04 ต.ค. 56
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศไทย
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ | 04 ต.ค. 56
สโมสรโรตารีจันทนิมิตมอบหนังสือโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 04 ต.ค. 56
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครู ปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ | 04 ต.ค. 56
ครูจูริโอ อำลานักเรียน โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 04 ต.ค. 56
ตารางสอบประเมินจุดเน้น สพฐ.
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบและกำกับการสอบวัดผลประเมินผลตามจุดเน้นของ สพฐ
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 04 ต.ค. 56
คำชี้แจ้งนโยบายเรื่องการใช้บัตรเติมเงินและอาหารกลางวัน
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 04 ต.ค. 56
ตารางการสอบภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสายธรรม | 04 ต.ค. 56
ประชุมครู วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.และติดตามข่าวสารจาก ผอ.เรื่องการทบทวนโครงการปี ๕๖
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 04 ต.ค. 56
จดหมายข่าวฉบับปิดภาคเรียนที่ 1/2556 เดือนตุลาคม 2556
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 04 ต.ค. 56
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรแกนกลาง วิชา เพศวิถีศึกษา ครูอทิตยา
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 03 ต.ค. 56
การประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
โรงเรียนบ้านด่าน | 03 ต.ค. 56
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ภาคใต้
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 03 ต.ค. 56
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบ้านค้างปินใจ | 03 ต.ค. 56
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบ้านค้างปินใจ | 03 ต.ค. 56
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบ้านค้างปินใจ | 03 ต.ค. 56
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบ้านค้างปินใจ | 03 ต.ค. 56
รวมพลังขับเคลื่อนทักษะการอ่าน- การเขียนและการคิด
โรงเรียนวัดบางทราย( หลวงพิณพลราษฎร์ - จู เกษกาญจน์ ) | 03 ต.ค. 56
คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า ร่วมงานฌาปนกิจศพแม่พรม งามเผ่า วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 03 ต.ค. 56
ประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารเรียน แบบพิเศษ
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 03 ต.ค. 56
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ | 03 ต.ค. 56
สาส์นโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 03 ต.ค. 56
MV คืนอาลัย (cover by วงฮ่มไผ่แบนด์.. ครูบ้านง่อนฯ126)
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 03 ต.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 196/631 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th